Choď na obsah Choď na menu
 


Príspevok na starostlivosť o dieťa (počas navštevovania jaslí, resp. MŠ)

24. 6. 2014

 Poskytovaním príspevku štát prispieva rodičovi alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov (ďalej len "rodič"), na úhradu výdavkov vynaložených na starostlivosť o dieťa do troch rokov veku alebo do šiestich rokov veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom.

Jeho minimálna výška je 41,10 eur (bez preukázania výdavkov), maximálna 230 eur (podľa preukázaných výdavkov na starostlivosť o dieťa).

Na príspevok máte nárok ak:

a) vykonáva zárobkovú činnosť alebo študuje dennou formou na strednej škole alebo na vysokej škole,

b) sa poskytuje starostlivosť dieťaťu poskytovateľom na území Slovenskej republiky,

c) má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky a

d) dieťa má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky.

Poskytovateľ na území SR, ktorým je:

a) zariadenie zriadené podľa osobitných predpisov (napríklad školský zákon, zákon o sociálnych službách, živnostenský zákon)

b) iná právnická osoba, ktorá poskytuje starostlivosť dieťaťu (zákon o neziskových organizáciách, zákon o združovaní občanov, zákon o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností)

c) fyzická osoba, ktorá poskytuje starostlivosť dieťaťu podľa živnostenského zákona,

d) iná fyzická osoba, ak nie je osobou uvedenou v písmene c) a nevypláca sa jej rodičovský príspevok (napríklad starý rodič dieťaťa), alebo

e) rodič, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť a nezabezpečí starostlivosť o svoje dieťa poskytovateľom uvedeným v písmenách a) až d).

Vykonávanie zárobkovej činnosti

Na účely zákona o príspevku sa za zárobkovú činnosť v zmysle § 4 ods. 2považuje činnosť osoby, ktorá

a) je z tejto činnosti povinne dôchodkovo poistená ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba podľa zákona o sociálnom poistení,

b) z tejto činnosti podlieha výsluhovému zabezpečeniu podľa zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov alebo

c) z tejto činnosti podlieha dôchodkovému systému v cudzine.

Mám dve deti do 3 rokov. Mám nárok na dva príspevky?

Podľa § 3 ods. 3 zákona príspevok patrí oprávnenej osobe na každé dieťa do 3 rokov veku, resp. 6 rokov veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom. Tu je rozdiel oproti rodičovskému príspevku: ak je v rodine viac detí, podľa § 3 ods. 6 zákona o rodičovskom príspevku vzniká len jeden nárok na rodičovský príspevok.

Poberám materské. Mám nárok na príspevok?

Nárok na príspevok nevzniká na dieťa, pri starostlivosti o ktoré sa poskytuje materské (§ 4 ods. 5 zákona). Ak poberáte príspevok na staršie dieťa a ste tehotná, súbeh príspevku na staršie dieťa a materského je upravený nasledovne:

Podľa § 4 ods. 3 zákona za zárobkovú činnosť na účely tohto zákona sa považuje aj poberanie materského alebo poberanie obdobnej dávky v cudzine najdlhšie do šiestich týždňov odo dňa narodenia ďalšieho dieťaťa.

Podľa § 4 ods. 4 zákona nárok na príspevok nevzniká, ak sa za celý kalendárny mesiac poskytuje jednej z oprávnených osôb alebo manželovi oprávnenej osoby materské alebo obdobná dávka v cudzine po uplynutí šiestich týždňov odo dňa narodenia ďalšieho dieťaťa.

Z uvedených ustanovení vyplýva, že môžete poberať materské na mladšie dieťa a príspevok na staršie dieťa, avšak najdlhšie do šiestich týždňov odo dňa narodenia ďalšieho dieťaťa. Po uplynutí 6 týždňov odo dňa narodenia ďalšieho dieťaťa budete poberať už len materské.

Môžem poberať rodičovský príspevok aj príspevok na starostlivosť o dieťa?

Nie. Podľa § 4 ods. 4 zákona nárok na príspevok nevzniká, ak sa za celý kalendárny mesiac poskytuje jednej z oprávnených osôb alebo manželovi oprávnenej osoby rodičovský príspevok alebo obdobná dávka v cudzine. Ak oprávnená osoba spĺňa podmienky ustanovené pre vznik nároku na príspevok na starostlivosť a spĺňa aj podmienky nároku na rodičovský príspevok, môže si vybrať, ktorá sociálna dávka jej bude vyhovovať viac. Ak sa rozhodne pre príspevok, pri prechode z rodičovského príspevku na príspevok platí, že príspevok sa nevypláca za kalendárny mesiac alebo jeho časť, za ktorý bol vyplatený rodičovský príspevok.

Príspevok na služby pre rodinu s deťmi

Nárok na príspevok nevzniká na dieťa, na ktoré sa za celý kalendárny mesiac poskytuje jednej z oprávnených osôb alebo manželovi (manželke) oprávnenej osoby príspevok na služby pre rodinu s deťmi podľa osobitného predpisu (zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti).

Aká je výška príspevku?

Závisí od poskytovateľa a od toho, či má oprávnená osoba povinnosť preukázať vynaložené výdavky na starostlivosť o dieťa.

Príspevok za kalendárny mesiac je v sume 41,10 eur, ak starostlivosť o dieťa zabezpečuje poskytovateľ iný ako zariadenie zriadené podľa osobitných predpisov (napríklad školský zákon, zákon o sociálnych službách, živnostenský zákon), právnická osoba, ktorá poskytuje starostlivosť dieťaťu (zákon o neziskových organizáciách, zákon o združovaní občanov, zákon o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností) alebo fyzická osoba, ktorá poskytuje starostlivosť dieťaťu podľa živnostenského zákona.

Ak sa o dieťa stará jeho starý rodič alebo druhý rodič, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť a nepoberá rodičovský príspevok, príspevok je v sume41,10 eur, a oprávnená osoba má nárok na príspevok v tejto výške bez povinnosti preukazovať výdavky vynaložené na starostlivosť o dieťa.

Príspevok za kalendárny mesiac je vo výške preukázaných výdavkovoprávnenej osoby na starostlivosť o dieťa, najviac v sume 230 eur, ak starostlivosť o dieťa zabezpečuje poskytovateľ, ktorým je zariadeniezriadené podľa osobitných predpisov (napríklad školský zákon, zákon o sociálnych službách, živnostenský zákon), právnická osoba, ktorá poskytuje starostlivosť dieťaťu (zákon o neziskových organizáciách, zákon o združovaní občanov, zákon o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností) alebo fyzická osoba, ktorá poskytuje starostlivosť dieťaťu podľa živnostenského zákona.

Podľa § 10 ods. 2 zákona je oprávnená osoba v tomto prípade povinná preukázať najmä príjmovým pokladničným dokladom, ústrižkom uhradenej poštovej poukážky alebo výpisom z jej účtu výdavky, ktoré uhradila poskytovateľovi za starostlivosť o dieťa.

Konanie o príspevku na starostlivosť o dieťa

O príspevku rozhoduje a tento príspevok vypláca oprávnenej osobe úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu (ďalej len "platiteľ").

Konanie o príspevku sa začína na základe písomnej žiadosti, alebo žiadosti podanej elektronickými prostriedkami podpísanej zaručeným elektronickým podpisom, ktorú podáva oprávnená osoba platiteľovi.

Žiadosť o príspevok obsahuje

  • meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, ak je pridelené, a adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu oprávnenej osoby a dieťaťa,
  • identifikačné údaje o poskytovateľovi podľa § 2 ods. 3 písm. a) až c) zákona, a to jeho názov a sídlo, ak poskytovateľ je právnická osoba, alebo meno, priezvisko a adresu pobytu, ak poskytovateľ je fyzická osoba, alebo osobné údaje poskytovateľa uvedeného v § 2 ods. 3 písm. d) a e), zákona, a to meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu pobytu a miesto poskytovania starostlivosti.

Na výzvu platiteľa oprávnená osoba a poskytovateľ doplnia ďalšie nevyhnutné údaje.

Oprávnená osoba je povinná preukázať skutočnosti rozhodujúce na vznik nároku na príspevok, na jeho výšku a na jeho výplatu a písomne oznámiť platiteľovi zmeny v týchto skutočnostiach do ôsmich dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom sa o nich dozvedela alebo do ôsmich dní podať o týchto zmenách platiteľovi oznámenie elektronickými prostriedkami podpísané zaručeným elektronickým podpisom.

O priznaní príspevku sa nevydáva písomné rozhodnutie. Ak oprávnená osoba nesúhlasí so sumou vyplateného príspevku, môže písomne požiadať písomne alebo podaním žiadosti elektronickými prostriedkami podpísanej zaručeným elektronickým podpisom o vydanie rozhodnutia o priznaní príspevku

Písomné rozhodnutie sa vydáva o nepriznaní príspevku, o zastavení výplaty príspevku, o obnovení výplaty príspevku, o odňatí príspevku, o doplatení príspevku a o povinnosti vrátiť príspevok alebo jeho časť.

Výplata príspevku

Príspevok sa poukazuje oprávnenej osobe na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky v Slovenskej republike, alebo na žiadosť oprávnenej osoby sa vypláca v hotovosti. Príspevok sa nevypláca do cudziny.

Príspevok sa vypláca vždy za celý kalendárny mesiac, aj keď podmienky nároku na príspevok boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca.

Príspevok sa vypláca najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom oprávnená osoba splnila podmienky nároku na príspevok. Na základe žiadosti oprávnenej osoby sa príspevok v sume podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona vyplatí jednorazovo aj za obdobie dlhšie ako jeden kalendárny mesiac, najviac však za obdobie šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.

Výplata príspevku a zmena poskytovateľa

Pri zmene poskytovateľa uvedeného v § 2 ods. 3 písm. a) až c) zákona počas kalendárneho mesiaca sa príspevok vypláca v sume určenej ako súčet súm vypočítaných podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona.

Pri zmene poskytovateľa uvedeného v § 2 ods. 3 písm. d) a e) zákona počas kalendárneho mesiaca sa príspevok vypláca v sume určenej podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona.

Pri zmene poskytovateľa uvedeného v § 2 ods. 3 písm. a) až c) zákona a poskytovateľa uvedeného v § 2 ods. 3 písm. d) a e) zákona počas kalendárneho mesiaca sa príspevok vypláca podľa § 5 ods. 1 písm. a) alebo podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona v sume, ktorá je vyššia.

Zastavenie výplaty príspevku

Výplata príspevku sa zastaví od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa už vyplatil, ak vznikol dôvod na prešetrenie, či oprávnená osoba naďalej spĺňa podmienky nároku na príspevok, na jeho výplatu alebo či sa príspevok vypláca v správnej sume.

Výplata príspevku sa obnoví od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom zanikli dôvody na zastavenie jeho výplaty. Príspevok sa doplatí za obdobie zastavenia jeho výplaty, ak podmienky nároku na príspevok a na jeho výplatu počas tohto obdobia boli splnené.

Zánik nároku

Nárok na príspevok za kalendárny mesiac zaniká uplynutím šiestich mesiacov od posledného dňa v mesiaci, za ktorý patril. Nárok na príspevok zaniká smrťou oprávnenej osoby alebo dieťaťa.

Odňatie príspevku a vrátenie príspevku

Ak oprávnená osoba prestala spĺňať podmienky nároku na príspevok alebo sa zistí, že sa príspevok priznal neoprávnene, príspevok sa odníme.

Ak sa príspevok vypláca neprávom, hoci oprávnená osoba splnila povinnosti podľa § 10 zákona, príspevok sa odníme od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa príspevok poslednýkrát neoprávnene vyplatil.

Ak sa príspevok nevyplácal, hoci oprávnená osoba splnila podmienky nároku na príspevok a na jeho výplatu, alebo sa vyplácal v nižšej sume, príspevok sa vyplatí za čas, za ktorý sa nevyplácal alebo sa vyplácal v nižšej sume, najviac za obdobie jedného roka od posledného kalendárneho mesiaca, za ktorý sa mal príspevok vyplatiť.

Ak oprávnená osoba svojím konaním spôsobila, že sa príspevok vyplatil neprávom alebo vo vyššej sume ako patril, je povinná vrátiť príspevok alebo jeho časť za obdobie, za ktoré bol vyplatený neprávom alebo vo vyššej sume ako patril. Právo na vrátenie príspevku vyplateného neprávom alebo vo vyššej sume ako patril, zaniká uplynutím jedného roka odo dňa, keď platiteľ túto skutočnosť zistil, najneskôr uplynutím troch rokov odo dňa poslednej neoprávnenej výplaty príspevku.

Žiadosť o príspevok na starostlivosť o dieťa

Vzor žiadosti o príspevok na starostlivosť o dieťa môžete nájsť aj na webe Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

Zdroj: http://tehotenstvo.rodinka.sk/prirucka-pre-rodica/ii-peniaze-pre-rodicov/prispevok-na-starostlivost-o-die/

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.