Choď na obsah Choď na menu
 


Vybavenie Materskej dávky

3. 7. 2013

Materské je dávka nemocenského poistenia, ktoré sa poskytuje z dôvodu tehotenstva alebo starostlivosti o dieťa.

Jeho výška je u každej poistenkyne individuálna - vypočíta sa ako 75 % z denného vymeriavacieho základu (v prípade zamestnanca z hrubej mzdy, u SZČO sa berie do úvahy príjem z podnikania) alebo pravdepodobného vymeriavacieho základu.

Lehoty na výplatu dávky

 • mesačne pozadu v lehotách určených Sociálnou poisťovňou, spravidla okolo 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa materské vypláca

Predpoklad výplaty dávky

 • doklady musia byť pobočke Sociálnej poisťovne predložené spravidla do 3. až 5. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa dávka vypláca
 • po narodení dieťaťa oznámiť rodné číslo dieťaťa (napr. kópiou rodného listu, ktorá nemusí byť overená)

Percentuálna výška materského – 75 % DVZ alebo PDVZ od 1. dňa. 

Sumy materského sa zaokrúhľujú na desať eurocentov nahor. 

 

Povinnosti poistenca / príjemcu dávky

 • v podaniach uvádzať rodné číslo (identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia)
 • poistenec je povinný príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne preukázať skutočnosti rozhodujúce na vznik, trvanie a zánik nároku na materské, nároku na jeho výplatu a jeho sumu; po písomnej výzve Sociálnej poisťovne povinnosť preukázať tieto skutočnosti do ôsmich dní odo dňa doručenia výzvy, ak neurčila inú lehotu

  • vznik nároku na materské sa preukazuje najmä
   • žiadosťou o materské
  • trvanie nároku na materské sa preukazuje najmä
   • oznámením rodného čísla dieťaťa/detí (v prípade narodenia dvojičiek, a viac detí), napr. predložením kópie rodného listu dieťaťa, najlepšie do tretieho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca po pôrode, inak bude materské vyplatené s mesačným oneskorením
   • predložením čestného vyhlásenia o osamelosti
  • zánik nároku na materské a jeho sumu, príp. na zmenu sumy materského sa preukazuje najmä
   • dokladom, ktorý ovplyvňuje nárok na materské a jeho sumu (napr. doklad preukazujúci prevzatie dieťaťa iným poistencom, nahlásenie začiatku výkonu zárobkovej činnosti zamestnancom)
  • príjemca dávky je povinný do ôsmich dní oznámiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne zmenu v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie nároku na dávku, nároku na jej výplatu a jej sumu
 • do 8 dní písomne oznámiť príslušnej pobočke zmenu mena a priezviska
 • po narodení dieťaťa oznámiť Sociálnej poisťovni identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia dieťaťa, ktorým je rodné číslo; ak sa dieťa narodilo v inom členskom štáte EÚ a nemá v SR pridelené rodné číslo, predloží doklad o rodnom čísle pridelenom v inom členskom štáte EÚ

Povinnosti zamestnávateľa

Povinnosť ošetrujúceho lekára

 • potvrdzovať dočasnú neschopnosť výkonu zárobkovej činnosti z dôvodu tehotenstva a materstva na tlačive určenom Sociálnou poisťovňou

Povinnosti Sociálnej poisťovne

 • vykonávať nemocenské poistenie v súlade s platnými právnymi predpismi, koordinačnými predpismi EÚ a medzinárodnými zmluvami
 • rozhodnúť o nároku na nemocenskú dávku do 60 dní od začatia konania (doručenia žiadosti o materské miestne príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne), v mimoriadne zložitých prípadoch predĺžiť lehotu o ďalších 60 dní (povinnosť upovedomiť o tejto skutočnosti účastníka konania)
 • vyplácať materské v lehotách určených pobočkou
 • vydávať na žiadosť poberateľa materského potvrdenie o nároku na dávku, nároku na jej výplatu a o sume materského
 • na žiadosť vystaviť E formuláre vzťahujúce sa k dávkam v chorobe a materstve

Zdroj: http://www.socpoist.sk/materske/1293s  

Aktualizované: 30/4/2018

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.