Choď na obsah Choď na menu
 


Povinné dôchodkové poistenie fyzickej osoby

10. 10. 2013

Všeobecne platí, že dôchodkové poistenie z dôvodu starostlivosti o dieťa vzniká odo dňa prihlásenia sa na toto poistenie, najskôr však odo dňa podania prihlášky. Z tohto dôvodu odporúčame prihlášku na toto poistenie zaslať Sociálnej poisťovni ešte pred ukončením poberania dávky materské.

Ak fyzická osoba, ktorá sa stará o dieťa, nie je povinne dôchodkovo poistená ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba (je ekonomicky neaktívna alebo je len dobrovoľne poistená osoba), a chce byť dôchodkovo poistená z dôvodu starostlivosti o dieťa od jeho narodenia, musí podať prihlášku na dôchodkové poistenie do 45 dní odo dňa narodenia dieťaťa. 

Upozornenie:

Ak do 45 dní odo dňa narodenia dieťaťa nestihne podať prihlášku, dôchodkové poistenie vznikne až odo dňa podania prihlášky.

Fyzická osoba, ktorá sa riadne stará o dieťa do šiestich rokov jeho veku podá prihlášku osobne v pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého pobytu alebo ju doručí poštou. Vyplní tlačivo Registračný list fyzickej osoby (Prihláška FO, za ktorú platí štát), Vyhlásenie fyzickej osoby, že sa riadne stará o dieťa, na účely dôchodkového poistenia a priloží fotokópiu rodného listu dieťaťa. Tlačivá majú k dispozícii aj pobočky Sociálnej poisťovne.
Ak žena porodí a stará sa o viac detí po sebe a už pri prvom dieťati podala prihlášku na dôchodkové poistenie ako osoba starajúca sa o dieťa do 6 rokov jeho veku a dôchodkové poistenie z dôvodu starostlivosti o prvé dieťa jej trvá, pri ďalšom dieťati už prihlášku podávať nemusí. Je však potrebné, aby po narodení ďalšieho dieťaťa predložila pobočke Sociálnej poisťovne, v ktorej sa na dôchodkové poistenie prihlásila (podľa trvalého bydliska), kópiu rodného listu druhého (tretieho) dieťaťa a tiež Vyhlásenie fyzickej osoby, že sa riadne stará o dieťa na účely dôchodkového poistenia. Štát bude potom za ňu naďalej platiť dôchodkové poistenie, a to až do šiestich rokov veku jej druhého (tretieho) dieťaťa, pokiaľ bude naďalej spĺňať podmienku riadnej celodennej starostlivosti.

Upozornenie:

Ak sa o dieťa v tom istom období riadne stará viac fyzických osôb, povinné dôchodkové poistenie z dôvodu tejto starostlivosti vznikne fyzickej osobe, ktorá podá prihlášku na dôchodkové poistenie ako prvá.

2. Fyzická osoba starajúca sa o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do 18 rokov

Fyzická osoba, ktorá sa riadne stará o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení 6 rokov jeho veku, najdlhšie do 18 rokov jeho veku, podá prihlášku osobne v pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého pobytu alebo ju doručí poštou. Vyplní tlačivo Registračný list fyzickej osoby (Prihláška FO, za ktorú platí štát) a spolu s ním doručí fotokópiu rodného listu dieťaťa. Posudok vo veci dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa vydá posudkový lekár sociálneho poistenia pobočky Sociálnej poisťovne na základe žiadosti útvaru poistného pobočky. Útvar poistného pobočky po zaregistrovaní prihlášky podá útvaru lekárskej posudkovej činnosti pobočky žiadosť o vydanie posudku.

Upozornenie:

Ak na základe vydaného posudku dieťa nemá dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, útvar poistného pobočky vydá rozhodnutie o tom, že dôchodkové poistenie fyzickej osoby nevzniklo.

* Zdroj: http://www.socpoist.sk/ako-sa-prihlasit-na-dochodkove-poistenie/55381s#Ako%20sa%20prihl%C3%A1si%C5%A5%20na%20d%C3%B4chodkov%C3%A9%20poistenie (tu nájdete aj potrebné tlačivá)

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.